04 02.2021

HKScanin vahva tulosparannus jatkui - vuoden 2020 vertailukelpoinen liiketulos selvästi voitollinen ja paras viiteen vuoteen

Tammi-joulukuu 2020

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 2,1 prosentilla ja oli 1 781,0 (1 744,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 44,5 miljoonalla eurolla ja oli 21,3 (-23,2) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 19,2 miljoonalla eurolla ja oli 17,0 (-2,2) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli HKScanin paras sitten vuoden 2015.
 • Vähittäiskauppamyynti kasvoi selvästi koronapandemian seurauksena, mutta food service -myynti jäi merkittävästi vertailuvuotta pienemmäksi.
 • Pandemia hidasti yhtiön tulosparannusta ja sen vaikutus oli voimakkain Suomessa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 4,5 miljoonalla eurolla ja oli 63,7 (59,2) miljoonaa euroa.
 • Korollinen nettovelka oli 299,6 (275,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 91,0 (84,8) prosenttia. Lukuihin sisältyy 37,7 miljoonan euron investointi Vantaan tonttiin.
 • Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2020.

Loka-joulukuu 2020

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 2,0 prosentilla ja oli 472,9 (463,8) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 24,0 miljoonalla eurolla ja oli 17,5 (-6,5) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 6,3 miljoonalla eurolla ja oli 12,1 (5,8) miljoonaa euroa. Tämä oli paras neljännen vuosineljänneksen tulos vuoden 2014 jälkeen.
 • Omilla brändeillä myytävien vähittäiskauppatuotteiden myynti kasvoi selvästi kaikilla kotimarkkina-alueilla.
 • Pandemian tulosta heikentävä vaikutus oli voimakkain Suomessa ja Ruotsissa.
 • Liiketoiminnan rahavirta heikkeni 8,1 miljoonalla eurolla ja oli 40,5 (48,6) miljoonaa euroa, mikä johtui tilapäisestä varastotasojen noususta.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

avainluvut

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

HKScan on edennyt kahdessa vuodessa vakavasta taloudellisesta tilanteesta voitolliseksi yhtiöksi. Vuoden 2019 alussa käynnistetty, yrityksen syvää taloudellista ja toiminnallista kriisiä ratkaiseva Turnaround-ohjelma eteni vuonna 2020 suunnitellusti ja onnistuneesti. Nostimme yhtiön vuoden 2020 tilikauden nettotuloksen lähes 5 miljoonaa euroa voitolliseksi. Nettotulos oli voitollinen ensimmäisen kerran vuoden 2015 jälkeen. Olen tyytyväinen yhtiön vahvaan kehitykseen ja saavutettuun tulokseen erittäin poikkeuksellisessa toimintaympäristössä. Vuoden 2020 liiketulos oli 21,3 miljoonaa euroa. Liiketulosta nostivat vahvan liiketoiminnan kehityksen lisäksi positiiviset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka olivat pääosin seurausta vahvistuneesta liiketoiminnasta. Vertailukelpoinen liiketulos oli 17,0 miljoonaa euroa, mikä on yli 19 miljoonaa euroa vertailuvuotta parempi.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja vahvistui vertailuvuodesta lähes 5 miljoonaa euroa, mutta jäi investointien jälkeen koko vuoden 2020 osalta negatiiviseksi. Merkittävin siihen vaikuttanut yksittäinen syy oli keväällä toteutettu Vantaan tuotantolaitoksen tontin osto sekä myös tilapäinen varastotasojen nousu. Vantaan tontin osto tehtiin etuosto-oikeutta käyttäen. Hankinta oli meille strategisesti tärkeä ja turvaa toiminnan jatkuvuutta Vantaalla, koska tuotantolaitoksen tekninen ja taloudellinen käyttöikä jatkuu pitkälle yli kymmenen vuoden ajan. Yhtiön kannattavuustaso on, merkittävästä parannuksesta huolimatta, luonnollisesti vielä riittämätön. Tilanne edellyttääkin käynnissä olevien kehitysohjelmien jatkuvaa määrätietoista edistämistä ja liiketoiminnalle avautuvien uusien mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä.

HKScanin liikevaihto jatkoi kasvuaan. Pystyimme päättyneen vuoden aikana kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa yli 2 prosenttia päätyen 1 781 miljoonaan euroon. Kasvua oli kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa keskeisissä tuotekategorioissa. Erityisen vahvaa liikevaihdon kasvu oli Tanskassa, jossa strategiamme jalostusarvon lisäämiseksi eteni hyvin. Kaikilla kotimarkkinoillamme vähittäiskauppamyynti oli vahvassa kasvussa samaan aikaan, kun food service -kanavan myynti laski merkittävästi koronapandemian vaikutuksesta.

Vuosi 2020 oli kokonaisuutena poikkeuksellisen vaativa, kun otamme huomioon erittäin vakavan ja edelleen jatkuvan pandemian sekä Euroopassa todetut eläintaudit, Saksassa syyskuussa todetun afrikkalaisen sikaruton ja loppuvuonna Tanskasta löydetyn lintuinfluenssan.

Vuonna 2020 HKScanin kaikki kotimarkkina-alueet Baltiaa lukuun ottamatta paransivat vertailukelpoista liiketulostaan. Suomen, Ruotsin ja Tanskan tulosparannus oli selvä. Ruotsin ja Tanskan tulos oli myös historiallisesti vahva. Tanskan vertailukelpoinen liiketulos kääntyi 7 tappiollisen vuoden jälkeen voitolliseksi. Baltiassa operatiivisen liiketoiminnan kehitys oli erittäin vahvaa. Euroopan heikentyneestä lihan markkina-hinnasta johtuva Baltian liiketoimintaan kuuluvan tuotantoeläimiin sitoutuneen pääoman merkittävä omaisuusarvon alennus johti kuitenkin vertailuvuotta heikompaan vertailukelpoiseen liiketulokseen. HKScan on vahvistanut liiketoimintaansa myös Puolassa lähinnä pekoniin keskittyvän tuotantoyksikkömme osalta. Tuotantoyksikkö on palvellut pääosin muita yhtiön kotimarkkinoita, mutta on vahvistanut myös ulkoista liiketoimintaansa sekä vientimarkkinoilla että Puolassa. Puolan yksikön taloudelliset luvut raportoidaan osana Ruotsin lukuja.  

Vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä HKScanin liiketulos oli 17,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 12,1 miljoonaa euroa, mikä on yli 6 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Vuosineljänneksen tulosparannus oli jo yhdeksäs peräkkäinen. Vuosineljännes oli kaupallisesti vahva, erityisesti joulukuun suoritus. Kehitystä tuki myös markkinoinnin ja hallinnon kustannusten hyvä hallinta. Pandemian jatkuminen aiheutti tuotannossa kustannusten nousua. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä kaikki kotimarkkina-alueet Baltiaa lukuun ottamatta paransivat vertailukelpoista liiketulostaan vertailukaudesta. Baltian operatiivinen liiketoiminnan kehitys oli kuitenkin vahvaa ja heikompi tulos johtui tuotantoeläimiin sitoutuneen pääoman arvon alenemisesta.

Sianlihan vientimme Suomesta Kiinaan kasvoi vertailuvuodesta ja viennin volyymi oli tavoitteemme mukainen. Kiinan vienti toimii tärkeänä kotimarkkinaa tasapainottavana kanavana, joskin sen suora tulosvaikutus on vielä vähäinen. Kiinassa kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana, vaikka Kiinan oma sianlihantuotanto on lähtenyt selvään kasvuun. Näen Kiinan kiinnostavana myös muiden lihalajien viennin osalta. Jatkammekin tiivistä yhteistyötä suomalaisten viranomaisten kanssa saadaksemme vientiluvat myös siipikarjanlihalle ja lihavalmisteille.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset painottavat tarvetta strategiamme mukaiseen uudistumiseen matkallamme monipuoliseksi ruokataloksi. Muutokset lihan kulutuksessa vaihtelevat kotimarkkinoidemme välillä. Yleisesti voidaan sanoa siipikarjanlihan kysynnän vahvan kasvun jatkuvan, kun taas sian- ja naudanlihan kulutus on heikentynyt jonkin verran kotimarkkinoillamme Baltiaa lukuun ottamatta. Lihajalosteiden kulutus on arviomme mukaan ollut vakaa, ja jopa kasvanut vuonna 2020. On selvää, että pandemian aikana lähellä tuotetun kotimaisen lihan ja lihatuotteiden arvostus on vahvistunut selvästi suhteessa vastaaviin tuontituotteisiin.

Ruoantuotannon ja -tarjonnan uusiutuvat tavat ja kanavat yhdistettyinä nopeasti etenevään digitalisaatioon vahvistavat tarvettamme uudistaa toimintaamme. Tätä muutosta tukee tammikuussa 2021 toimintansa aloittanut yhtiön Food Solutions -yksikkö. Sen tavoitteena on kehittää uusia konsepteja ja luoda lisäarvoa yhtiön nykyiselle vahvasti tuotteista ja tuoteryhmistä johdetulle liiketoiminnalle.

Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2021 julkistimme osana vastuullisuusohjelmaamme Zero Carbon -ilmastosuunnitelman. Asetimme itsellemme kunnianhimoisen tavoitteen olla oman teollisen tuotantomme osalta hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä ja koko ruokaketjumme osalta vuoden 2040 loppuun mennessä. Ilmastotyö on kiinteä ja tärkeä osa HKScanin liiketoiminnan johtamista sekä jatkossa keskeisessä roolissa yhtiön ylimmän johdon agendalla.

Toimintaympäristömme on poikkeuksellisen vaativa johtuen pandemiasta ja joissakin Euroopan maissa todetuista eläintaudeista. Olemme toteuttaneet keväästä 2020 alkaen onnistuneesti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä turvataksemme henkilöstömme terveyden, tuotteidemme korkean laadun ja toimintamme häiriöttömän jatkuvuuden. Työ jatkuu ja teemme kaiken tarvittavan, jotta yhtiön toiminta ja palvelukyky poikkeustilanteessakin turvataan.

Vuoden 2019 alussa käynnistetyn kolmivuotisen Turnaround-ohjelman myötä olemme kahden vuoden aikana kyenneet parantamaan vertailukelpoista liiketulosta kumulatiivisesti jo yli 63 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta on parantunut vastaavana aikana kumulatiivisesti 78 miljoonaa euroa. Onnistuneen osakeannin ja liiketoiminnan vahvan tuloskehityksen myötä nettovelkaantumisasteemme on tasolla, joka mahdollistaa Turnaround-ohjelman hallitun jatkamisen.

Jatkamme myös yhtiön rakenteen arviointia ja tarkastelemme eri markkina-alueiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa. Viime keväänä hankitun Vantaan tuotantoyksikön tontin osalta tavoitteenamme on laajentaa tontin omistuspohjaa alueen kehittämiseksi vastaamaan sen tulevaisuuden käyttötarpeita.

HKScanin tulosparannuksen jatkuminen vuonna 2020 antaa yhtiölle vakaan perustan jatkaa strategian mukaista työtä. Vaikeassa toimintympäristössä onnistumisten vahva kivijalka on ollut henkilöstömme asenne ja osaaminen. Saavutetussa tulosparannuksessa näen koko henkilöstön vahvan työsuorituksen merkityksen ja saavutukset. Tavoitteemme on tehdä HKScanista nykyistäkin kiinnostavampi ja omistajiaan palkitseva monipuolinen ruokatalo. Kiitän yhtiömme omistajia, henkilöstöä, asiakkaita, sopimustuottajia, rahoittajia ja kaikkia sidosryhmiämme erittäin hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä vuonna 2020.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 290,9 (274,7) miljoonaa euroa sisältäen vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 215,1 (215,1) miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2020.
Varsinainen yhtiökokous 2021

HKScanin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän torstaina 8.4.2021 Turussa. Kokouskutsu julkistetaan myöhemmin.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

HKScan järjestää tilinpäätöstiedotteeseen 2020 liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille 4.2.2021 klo 10.00 webcastinä osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2020-q4-tulos. Tilaisuus on suomenkielinen. Vuoden 2020 tuloksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa.

Englanninkielisiä sijoittajapuheluita järjestetään pyynnöstä. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä Marjukka Uutela-Hujaseen, puh. 010 570 6218.

Taloudelliset julkaisut

HKScan julkistaa vuoden 2020 vuosikertomuksen viikolla 11/2021 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hkcan.com. Vuosikertomus sisältää yritysvastuuraportin sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkistetaan 6.5.2021.